คณะเภสัชศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัยรัฐ ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการนวัตกรรมด้านสุขภาพ” (Management of Health Innovation)

คณะเภสัชศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัยรัฐ ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการนวัตกรรมด้านสุขภาพ” (Management of Health Innovation)

สำนักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และคณะเภสัชศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมือจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “การจัดการนวัตกรรมด้านสุขภาพ” (Management of Health Innovation) ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้อง Richmond Ballroom 2 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

            “นวัตกรรม” เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถแข่งขันและดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับระบบสุขภาพที่ทั้งหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องล้วนต้องให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมโดยไม่มีข้อ ยกเว้น เมื่อพิจารณาถึงงานบริการด้านเภสัชกรรมจะเห็นได้ว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้ป่วย ผลิตภัณฑ์ยาและสุขภาพ ตั้งแต่ด้านการจัดซื้อจัดหา การคัดเลือกยา การกระจายยา การบริบาลเภสัชกรรม การผลิตยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างเหมาะสม และช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจุบันได้เกิดนวัตกรรมมากมายในด้านต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับระบบสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพเภสัชกรรม ทำให้เภสัชกรจำเป็นต้องเรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการนวัตกรรม ตลอดจนบทบาทของเภสัชกรในยุคของการสร้างและบริหารจัดการนวัตกรรมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมนี้สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการทำงานด้านเภสัชกรรม เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของสังคมได้อย่างทันท่วงที

            สำหรับวัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อฝึกอบรมเภสัชกรให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการนวัตกรรม ทั้งนี้สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการบริหารกับการจัดการนวัตกรรมในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ตลอดจนมีความเข้าใจในเรื่องของการสร้างบรรยากาศในหน่วยงานให้เอื้อต่อการนำนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความตระหนักในด้านบทบาทของผู้นำในการส่งเสริมให้เกิดการสร้างและนำนวัตกรรมมาใช้ในงานเภสัชกรรม

            รูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย การบรรยายภาคทฤษฎี และการแบ่งกลุ่มเพื่อคิดวิเคราะห์การประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านสุขภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เชิงวิชาการเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของนวัตกรรม กระบวนการคิดในการออกแบบนวัตกรรม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในด้านนวัตกรรม องค์กรแห่งนวัตกรรม ตลอดจนสามารถคิดและพัฒนา การใช้นวัตกรรมด้านสุขภาพกับงานเภสัชกรรมได้

         สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประชุมดังกล่าว สำหรับเภสัชกรและบุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท สำหรับอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสังกัดทั้ง 4 มหาวิทยาลัย ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท โดยลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.pharmacy.su.ac.th/dis/training หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัลยา
อรวิเชียร โทรศัพท์ 089-918-3921