การประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 “Survival of the Pharmacy Profession in the Disruptive Technology and Health Policies”

การประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 “Survival of the Pharmacy Profession in the Disruptive Technology and Health Policies”

                                                      “

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเภสัชกรในยุค Digital Disruption ร่วมสร้างนวัตกรรมพลิกโฉมวงการเภสัชกรรมเพื่อประชาชนมีสุขภาพดี เมื่อประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง ประเทศไทยก็แข็งแรง

                                                      ”                                         

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 “Survival of the Pharmacy Profession in the Disruptive Technology and Health Policies” และปาฐกถาเรื่อง “Vision to Reshape the Thai Health System” ว่า สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกมีความท้าทายต่อการพัฒนาระบบสุขภาพของไทย ทั้งการเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างรวดเร็ว การเชื่อมต่อการค้าและการลงทุนแบบไร้รอยต่อ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และประชาชนมีความคาดหวังต่อการรักษาพยาบาลที่ทันสมัย ก้าวต่อไปจึงต้องเติมเต็มช่องว่าง ปรับตัวเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

         นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุดในโลกลำดับที่ 6 จาก 89 ประเทศทั่วโลก โดยในการพัฒนาระบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งรัดให้โรงพยาบาลทุกแห่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้รับบริการ เน้นลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย และลดภาระค่าใช้จ่าย ด้วยบริการที่มีคุณภาพ เน้นบริการเชิงรุก อาทิ โครงการ Smart Hospital และล่าสุดคือโครงการรับยาใกล้บ้าน ที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดทำขึ้น เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ขณะนี้มีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการ 45 โรงพยาบาล 403 ร้านยา ซึ่งความสำคัญของโครงการนี้ไม่ใช่แค่จ่ายยา-รับยา ไม่ใช่แค่เพิ่มความสะดวก ไม่ใช่เพื่อเชิงธุรกิจ แต่คือการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขแบบองค์รวม เพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้ยา การันตีผู้ป่วยได้รับยาเหมือนโรงพยาบาล มีเวลาซักถามข้อมูลจากเภสัชกรมากขึ้น และมีการติดตามเฝ้าระวังการเจ็บป่วยอีกด้วย

            ในยุคการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ทุกหน่วยงาน ทุกอาชีพต้องปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น วงการเภสัชกรรมก็เช่นกัน ขอ Challenge เภสัชกรและเครือข่ายร่วมสร้างนวัตกรรมที่เปลี่ยนรูปแบบการจัดบริการแบบเดิม ๆ ช่วยพลิกโฉมวงการวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี ระบบสุขภาพของไทยมีความสมดุลและยั่งยืน เมื่อประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง ประเทศไทยก็แข็งแรง