RamaCovid LINE OFFICIAL ACCOUNT

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อาจารย์พยาบาลรามาธิบดีรับมือโลก (โรค) แห่งอนาคต
เปิดตัว RamaCovid LINE OFFICIAL ACCOUNT
เพื่อตอบปัญหา COVID-19 ผ่าน LINE APPLICATION

         

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พัฒนา RamaCovid LINE OFFICIAL ACCOUNT เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการให้ความรู้และตอบคำถามเกี่ยวกับ โควิด-19 ให้แก่ประชาชน ซึ่งระบบดังกล่าวประกอบด้วย

1) ระบบคัดกรองความเสี่ยงของโควิด-19 โดยประชาชนสามารถสำรวจความเสี่ยงของตนเองได้
2) ทราบวิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
3) ช่วยค้นหาสถานที่รับตรวจโควิด-19
4) ให้ข้อมูลสายด่วนเกี่ยวกับโควิด-19
5) ระบบตอบคำถามพูดคุยแบบอัตโนมัติ (Chabot) ในเมนูคำถามที่พบบ่อย เช่น ข้อมูลเรื่องโรค การแพร่กระจายเชื้อ การตรวจและการรักษา ครอบคลุมสื่อให้ความรู้ในรูปแบบอินโฟกราฟิกและวิดีโอจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและทันสมัย
6) ให้ความรู้โดยการพูดคุยผ่าน live chat เป็นรายบุคคล โดยอาจารย์พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ ในช่วงเวลา 16.00-20.00 น. ของทุกวัน

ทั้งนี้ การเปิดตัว RamaCovid LINE OFFICIAL ACCOUNT เพื่อต้องการให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ปกติ สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง ลดความวิตกกังวล มีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ลดการเดินทางมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยควบคุมโรคในระดับประเทศ

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวย การโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้มีบทบาทในการให้ความรู้และตอบคำถามให้กับประชาชนผ่านสายด่วน Covid-19 Call Center ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนได้เป็นอย่างดี และเพื่อให้ก้าวทันโลกในยุคดิจิทัล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีจึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนา  RamaCovid Line Official Account เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 เพิ่มอีกหนึ่งรูปแบบ

 ในเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่น่าจะจบสิ้นภายในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นเราคงต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับ โควิด-19 อย่างปลอดภัย และสามารถปรับเปลี่ยนกลับมาใช้ชีวิตที่ปกติสุข เพื่อสรรสร้างงานได้อย่างต่อเนื่อง line official RamaCovid จึงเป็นเพื่อนคู่คิด ช่วยให้คำปรึกษาด้าน COVID -19 ตลอดช่วงเวลาที่มีการระบาด