ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล บนหมอพร้อม

สธ. ร่วม 3 หน่วยงาน พัฒนา "ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล" บนหมอพร้อม

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงแรงงาน และสภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมพัฒนา "ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล" บน “หมอพร้อม” โดยรองรับการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน อาทิ การสมัครงาน การลาป่วย การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ ตลอดจนการใช้งานสำหรับหน่วยบริการทุกสังกัดทั่วประเทศ ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม และคลินิกเทคนิคการแพทย์ ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้ง LINE OA และ Application

ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งาน ระบบ MOPH Certificate
1. ผู้ยื่นคำขอ กรอกแบบแสดงเจตจำนงเข้าร่วม MOPH Certificate สำหรับโรงพยาบาล
2. แพทย์ผู้ลงนามและเจ้าหน้าที่พยาบาล สร้างบัญชีผู้ใช้งานผำน https://one.th/register หรือ ลงทะเบียนที่หน้า Web Portal และ ยืนยันตัวตน Lv2 ด้วยเบอร์โทรศัพท์
3. แพทย์ผู้ลงนาม และเจ้าหน้าที่พยาบาล กรอกแบบฟอร์มข้อมูลสำหรับสร้างลายเซ็นดิจิตอล
4. ใช้งานระบบผ่าน Web Portal โดยใช้ User name และ Password เดียวกับที่ (จะแจ้ง URL ให้ทราบภายหลัง)
5. ส่งเอกสารประกอบการยืนยันตัวตนภายใน 7 วันหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

 

ใบรับรองแพทย์ดิจิทัลคืออะไร

ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล คือ ใบรับรองแพทย์ที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) กำกับ แทนการลงลายมือชื่อด้วยปากกา และสามารถสแกน QR Code บนใบรับรองฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ สามารถใช้ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามกฎหมาย

ขอใบรับรองแพทย์ดิจิทัลได้ที่ไหนบ้าง

ประชาชนสามารถขอใบรับรองแพทย์ดิจิทัลกับหน่วยบริการที่เข้าร่วมระบบหมอพร้อม โดยสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานที่ให้บริการ เมื่อหน่วยบริการออกใบรับรองฯ ให้แล้ว สามารถรับใบรับรองแพทย์ดิจิทัลผ่านหมอพร้อม ได้ทั้ง LINE Official Account และ Application และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF หรือพิมพ์ (print) ใบรับรองแพทย์ดิจิทัลได้ โดยการใช้งานผ่าน “หมอพร้อม”

ขอใบรับรองแพทย์ดิจิทัลกับหน่วยบริการที่เข้าร่วมหมอพร้อมมีค่าใช้จ่ายหรือไม่

ค่าบริการในการตรวจหรือให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัล เป็นไปตามนโยบายหรือข้อกำหนดของแต่ละหน่วยบริการ ประชาชนโปรดตรวจสอบรายละเอียดค่าบริการก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

หากต้องการขอใบรับรองแพทย์แบบกระดาษกับหน่วยงานที่เข้าร่วมหมอพร้อม สามารถทำได้หรือไม่

สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมระบบออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัลผ่านหมอพร้อม ประชาชนสามารถขอรับใบรับรองแพทย์ในรูปแบบกระดาษได้ด้วยเช่นกัน โดยแจ้งกับหน่วยบริการโดยตรง และค่าธรรมเนียมในการขอเป็นไปตามนโยบายหรือข้อกำหนดของแต่ละหน่วยบริการ

นำใบรับรองแพทย์ดิจิทัลบนหมอพร้อมไปใช้ทำอะไรได้บ้าง

ใบรับรองแพทย์ดิจิทัลบนหมอพร้อมเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามกฎหมาย อาทิ ใช้ประกอบการสมัครงาน ลาป่วย หรือการดำเนินการต่าง ๆ ในหน่วยงานที่รองรับการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการสุขภาพ ที่ต้องการเข้าร่วมระบบออกใบรับรองแพทย์ ต้องทำอย่างไรบ้าง

กระทรวงสาธารณสุขได้จัดหา licenses สำหรับสร้างใบรับรองแพทย์ดิจิทัลให้กับโรงพยาบาลรัฐทุกสังกัดทั่วประเทศ พร้อมพัฒนาระบบรองรับการเชื่อมต่อการออกเอกสารฯ ผ่านระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน อีกทั้งได้จัดเตรียม Web-based กลาง เพื่อรองรับการใช้งานสำหรับโรงพยาบาล คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรมและคลินิกเทคนิคการแพทย์

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงและภาพประกอบ: หมอพร้อม
https://mohpromt.moph.go.th
https://www.facebook.com/Mohpromt