ADCoPT–สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลฯ จัด 2nd Annual Meeting for ADR Assessment and Monitoring “Share and Learn Together for Medication Safety”

ภาพ 1.ภญ.จันทิมา โยธาพิทักษ์ 

ADCoPT–สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลฯ

จัด 2nd Annual Meeting for ADR Assessment and Monitoring

“Share and Learn Together for Medication Safety”

ชุมชนเภสัชกรนักปฏิบัติ ADR หรือกลุ่ม ADCoPT คือ กลุ่มของเภสัชกรที่ทำงานหรือมีความสนใจทางด้านการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ซึ่งมารวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงาน แบบเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่จะนำไปช่วยให้การทำงานมีประสิทธิผลที่ดีขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยจากการใช้ยา ไม่เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่สามารถป้องกันได้ โดยมีสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพที่มุ่งให้การสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทของเภสัชกรโรงพยาบาลในประเทศไทย โดยเฉพาะการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของเภสัชกรโรงพยาบาลเป็นสื่อกลางให้เกิดการรวมตัวกันเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ภญ.จันทิมา โยธาพิทักษ์ ประธานกลุ่ม ADCoPT กล่าวว่า ปัจจุบันสมาชิกของชุมชนเภสัชกรนักปฏิบัติ ADR หรือกลุ่ม ADCoPT ที่ได้รับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีมากกว่า 3,000 คน ซึ่งในจำนวนนี้จะมีทีมนำจำนวน 13 ท่านที่จะร่วมระดมความคิดกันว่าจะจัดการอบรมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่เภสัชกรโรงพยาบาลในรูปแบบใด 

กลุ่ม ADCoPT สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จัดการประชุมประจำปีครั้งที่ 1 "มหกรรมรวมพลคนสนใจงาน ADR" ขึ้นเมื่อวันที่ 24-26 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมกานดาบุรี เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เป็นโอกาสให้เภสัชกรที่ดูแลรับผิดชอบงาน ADR ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานเป็นครั้งแรก รวมทั้งได้เพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้วย สำหรับปี พ.ศ. 2557 ที่จะถึงนี้ การประชุมประจำปีครั้งที่ 2 จะย้ายฐานการจัดไปที่ภาคเหนือ เพื่อให้เภสัชกรในภูมิภาคนั้น ๆ ได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้สะดวก และในอนาคตจะมีการสัญจรครอบคุลมไปทั่วทุกภาคของประเทศไทย 

งานประชุมประจำปีครั้งที่ 2 โดยกลุ่ม ADCoPT (2nd Annual Meeting for ADR Assessment and Monitoring) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรม เดอะ มันตรินี เชียงราย จ.เชียงราย ในหัวข้อ “Share and Learn Together for Medication Safety”

            หัวข้อการประชุมตลอด 3 วัน มีความหลากหลายและน่าสนใจ ซึ่งนอกจากผู้เข้าร่วมจะได้ทราบถึง บทบาทของเภสัชกรที่ดูแลผู้ป่วยแพ้ยาต่อการเพิ่มความปลอดภัยจากการใช้ยา คุณค่าของงานดูแลผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในมุมมองที่ไม่ใช่เพียงแค่การประเมินและบันทึกประวัติแพ้ยา แล้ว ยังมีไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้อีกหลายหัวข้อ ไม่ว่าจะเป็น เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADE) ความหมายและความสำคัญของ ADE รูปแบบการดำเนินงานติดตาม ประเมิน และป้องกัน ADE High Alert Drug กับการเกิด ADE: มุมมองในการจัดการและการป้องกัน การเกิด ADE จากยาความเสี่ยงสูง พร้อมทั้งกรณีตัวอย่าง

นอกจากนี้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น จึงมีการจัด SIG (Special Interest Group) 3 ห้องย่อย โดยผู้เข้าประชุมสามารถเลือกห้องย่อยที่สนใจเป็นพิเศษ หัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจคือ Concurrent Trigger” การใช้ Trigger tool เป็นเครื่องมือในการค้นหา ADE โดยประยุกต์ใช้กับงานประจำ รวมทั้งตัวอย่างกรณีศึกษาเพื่อฝึกปฏิบัติในการค้นหา ADE ด้วย Trigger tool

“ห้องนี้จะสอนในเรื่องการมองหา Trigger หรือตัวส่งสัญญาณว่าผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์ขึ้นแล้ว โดยที่อาจจะยังไม่มีใครเห็น เป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่แอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ ซึ่งแพทย์ พยาบาลอาจจะยังไม่ทราบ แต่สามารถจะดูได้จากค่าบางอย่าง เช่น ค่าผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือยาบางตัวที่ให้เพิ่มเพื่อรักษาอาการบางอย่างที่จะเป็นตัวส่งสัญญาณให้เภสัชกรรู้ว่าผู้ป่วยรายนี้น่าจะมีอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นการค้นหาผู้ป่วยแพ้ยาเชิงรุก ไม่ต้องรอให้ผู้ป่วยเกิดอาการก่อน เพราะยิ่งค้นหาได้เร็ว ผู้ป่วยก็จะปลอดภัยเร็วขึ้น”

            อีกหนึ่งไฮไลท์ที่อยากให้ทุกคนมาเข้าฟัง คือ Interesting ADR Cases: share and learn together with uncommon, rare and pitfall เรียนรู้ตัวอย่างการแก้ปัญหากรณี ADR ที่มีความซับซ้อน พบไม่บ่อย หรือมีประเด็นแตกต่างจากการประเมินการแพ้ยาทั่วไป รวมถึงมีการ เปิดซองคำถามเกี่ยวกับ Clinical management of ADR ตอบคำถามที่พบบ่อยในการดำเนินงานด้าน ADR เช่น การทำ causality assessment, การออกบัตรแพ้ยา การประเมินการแพ้ยาในผู้ป่วยที่ให้ประวัติด้วยวาจาหรือมีประวัติแพ้ยาไม่ชัดเจน และคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ที่จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหาหน้างานที่ต้องพบเจอและต้องการคำตอบตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะมีการรวบรวมและนำมาถามตอบให้ทุกท่านได้ฟังกัน

            ไม่เพียงเท่านั้น ผู้เข้าร่วมในงานนี้จะได้รับทราบ Breaking news of ADR ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยด้านยาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และเอเชีย ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา หรือประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านยาที่เภสัชกรควรทราบ และนอกจากนี้ยังจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน “การเขียน Case report” ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการเขียน Case report การเลือก case ที่น่าสนใจ หลักการเขียน Case report การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การสรุปข้อมูลผู้ป่วย การทา causality assessment การเปรียบเทียบกับรายงานกรณีศึกษาที่มีรายงานมาก่อน และการสรุป case และมีการเชิญอาจารย์มาสอนเกี่ยวกับ “การสร้างนวัตกรรม และ R2R” การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การสร้างนวัตกรรม และ R2R ที่เกี่ยวข้องกับงานติดตาม ADR ความปลอดภัยจากการใช้ยา การสร้างเครือข่ายและการต่อยอดสู่การนำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย

กลุ่มเป้าหมายหลักของการประชุม ไม่จำกัดเฉพาะเภสัชกรโรงพยาบาลเท่านั้น แต่เปิดกว้างให้เภสัชกรที่สนใจ เช่น เภสัชกรร้านยาที่มีโอกาสดูแลผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประชุมครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 200 คน

สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ภายในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และชำระเงินภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 หรือจนกว่าจะครบจำนวนที่รับได้ (งดรับลงทะเบียนหน้างาน) อัตราค่าลงทะเบียน 3,500 บาท สำหรับสมาชิกสมาคมฯ และ 5,000 บาท สำหรับเภสัชกรผู้สนใจ (กรุณาศึกษาวิธีสมัครลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.thaihp.org) โดยเภสัชกรที่เข้าร่วมงานประชุมจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์จำนวน 14.75 หน่วยกิต

“ขอเชิญชวนเภสัชกรที่ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านนี้มาเข้าร่วมงานประชุม เพราะเนื้อหาในแต่ละหัวข้อนั้นครอบคุลมปัญหาอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โดยสามารถจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เลย นอกจากนี้หากมีคำถามหรือปัญหาคาใจในการปฏิบัติงานก็สามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรงในงานนี้ เพื่อนำความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนางานให้ดีขึ้น เก็บข้อมูลได้เป็นระบบมากขึ้น สามารถนำงานประจำต่อยอดไปสู่งานวิจัยได้ ไม่เพียงเท่านั้นยังได้ทราบถึงวิธีการที่จะค้นหาผู้ป่วยแพ้ยาแบบเชิงรุก เพื่อป้องกันให้ไม่ต้องเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาอีกด้วย” ภญ.จันทิมา กล่าวทิ้งท้าย

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.thaihp.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ 0-2249-9333 หรือทาง E-mail: hp@thaihp.org   

escort bayan bayan escort anadolu yakası escort avrupa yakası escort ataköy escort bakırköy escort beylikdüzü escort kadıköy escort maltepe escort pendik escort ümraniye escort istanbul escort anadolu yakası escort avrupa yakası escort ataşehir escort ümraniye escort maltepe escort pendik escort ataköy escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort ankara escort etimesgut escort altındağ escort eryaman escort esat escort keçiören escort sincan escort mamak escort polatlı escort izmir escort urla escort alsancak escort bornova escort buca escort karşıyaka escort konak escort çeşme escort seferihisar escort bodrum escort milas escort gümbet escort adana escort adıyaman escort antalya escort gaziantep escort bursa escort gemlik escort mudanya escort çanakkale escort denizli escort sakarya escort samsun escort bafra escort çarşamba escort malatya escort arapgir escort pütürge escort muğla escort kırklareli escort izmit escort eskişehir escort gaziantep escort siirt escort zonguldak escort sivas escort tekirdağ escort yalova escort rize escort trabzon escort ordu escort artvin escort ağrı escort iskenderun escort çorlu escort hakkari escort bitlis escort manisa escort elazığ escort kahramanmaraş escort şanlıurfa escort kars escort hatay escort kastamonu escort edirne escort sinop escort <a data-cke-saved-href="http://www.turkescortbayan.com/escort/tokat-escort/" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/tokat-escort/" title="tokat escort kıbrıs escort aydın escort şırnak escort kırşehir escort erzincan escort erzurum escort kocaeli escort batman escort giresun escort kütahya escort nevşehir escort niğde escort gümüşhane escort muş escort niğde escort tunceli escort bartın escort ardahan escort afyon escort otele gelen escort rus escort yabancı escort ucuz escort elit escort türbanlı escort yaşlı escort anal escort sınırsız escort seks hikaye