ร.พ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.สุรินทร์ ให้บริการด้วย ‘หลักการแพทย์ผสมผสาน’ แพทย์แผนปัจจุบัน-หมอพื้นบ้าน ‘รักษาพิษงู’

..พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.สุรินทร์

ให้บริการด้วย ‘หลักการแพทย์ผสมผสาน’

แพทย์แผนปัจจุบัน-หมอพื้นบ้าน ‘รักษาพิษงู’

 

โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.สุรินทร์ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.. 2550 เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียงที่ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ และเป็นโรงพยาบาลที่ไม่ยึดติดกับการรักษาด้วยหลักการแพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้น แต่ได้นำหลักการแพทย์ทุกศาสตร์ที่พิจารณาแล้วว่าได้ผลดีกับคนไข้มาผสมผสานกันเพื่อนำไปสู่สุขภาพที่ดี

วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลมุ่งเน้นเรื่องของหลักการแพทย์ผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารของ นพ.อภิสรรค์ บุญประดับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ที่ได้พัฒนาการบริการด้วยหลักการแพทย์ผสมผสานของโรงพยาบาลจนสามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ของ อบต. และเป็นที่ศึกษาดูงาน

นพ.อภิสรรค์ กล่าวว่า หลักการแพทย์ผสมผสานของโรงพยาบาลมีอยู่ทั้งหมด 6 หลัก ได้แก่ หลักการของแพทย์แผนจีน หลักการของแพทย์แผนไทย หลักการของสมาธิบำบัด หลักการของแพทย์พื้นบ้าน หลักการของกายภาพบำบัด และหลักการของศีล 5

สำหรับหลักการของแพทย์พื้นบ้านนั้น จะมี หมอเอียะ สายกระสุน หมอพื้นบ้าน ที่เชี่ยวชาญในเรื่องสมุนไพรรักษาพิษงูเป็นผู้นำองค์ความรู้ทางด้านนี้มาใช้ในโรงพยาบาล ถือเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันและหมอพื้นบ้านได้อย่างลงตัว

นพ.อภิสรรค์ เล่าว่า เมื่อมีคนไข้ที่ถูกงูกัดถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาล นอกจากแพทย์เวรที่ให้การดูแลแล้ว หากวินิจฉัยว่าคนไข้ถูกงูพิษกัด หมอเอียะจะเป็นผู้ทำการรักษาด้วยสมุนไพรรักษาพิษงูซึ่งประกอบด้วยสมุนไพร 3 ชนิดคือ รากต้นโลดทะนงแดง หมาก และมะนาว วิธีการรักษาจะนำรากต้นโลดทะนงแดงและหมากนำมาฝนผสมกับน้ำประมาณครึ่งแก้วให้คนไข้ดื่ม รวมทั้งนำรากต้นโลดทะนงแดงและหมากนำมาฝนโดยใช้น้ำมะนาวเป็นตัวประสานยา นำมาทาบริเวณแผลที่ถูกงูพิษกัด จากนั้นหมอเอียะจะติดตามอาการคนไข้เช้า-เย็นจนกว่าจะมีอาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาล โดยการดูแลรักษาจะเป็นการผสมผสานระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งเป็นแพทย์เจ้าของไข้ และหมอเอียะ หมอพื้นบ้านให้การดูแลเช้า-เย็น

ทั้งนี้จากแนวทางของโรงพยาบาลทั่วไปและของกระทรวงสาธารณสุข ถ้าถูกงูพิษกัด เมื่อไปถึงโรงพยาบาล แพทย์จะยังไม่ฉีดเซรุ่มให้ ถึงแม้จะนำงูมาด้วยและยืนยันว่าเป็นงูพิษ ต้องรอดูอาการจนกว่าจะมีอาการทางระบบ โดยงูแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ งูที่มีพิษต่อระบบประสาท เช่น งูเห่า งูจงอาง งูที่มีพิษต่อระบบเลือด เช่น งูกะปะ งูเขียวหางไหม้ และงูที่มีพิษต่อระบบกล้ามเนื้อ เช่น งูทะเล ซึ่งงูประเภทหลังสุดนี้ไม่พบในภาคอีสาน

“ถ้าถูกงูที่มีพิษต่อระบบประสาทกัด คนไข้จะมีอาการแน่นหน้าอก หายใจลำบาก แขนขาอ่อนแรง หนังตาตก หากมีอาการแสดงเช่นนี้ แสดงว่ามีอาการของพิษงูทางระบบประสาทแล้ว แพทย์จึงจะทำการให้เซรุ่ม แต่ถ้ายังไม่มีอาการจะต้องรอจนกว่าจะมีอาการ ถ้าหากถูกงูที่มีพิษต่อระบบเลือดกัด คนไข้จะต้องมีอาการเลือดออกผิดปกติ หรือเกิดการแข็งตัวในกระแสเลือดยาวนานผิดปกติจึงจะให้เซรุ่มได้ ซึ่งคนไข้ที่ถูกงูพิษกัดก็คงอยากจะได้รับการรักษาเลย ไม่อยากรอให้เกิดอาการก่อนแล้วถึงจะได้รับเซรุ่ม แต่ในทางการแพทย์แล้วเป็นไปไม่ได้ เพราะสำหรับการแพทย์แผนปัจจุบัน เซรุ่มจัดเป็นยา ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะประโยชน์ แต่ยังมีโทษให้เกิดอาการแพ้ได้ เพราะฉะนั้นในการใช้จึงต้องมีข้อบ่งชี้”

ด้วยเหตุนี้การรักษาด้วยหลักการแพทย์พื้นบ้านของหมอเอียะจึงเข้ามาเติมเต็มให้ระบบการแพทย์แผนปัจจุบัน เนื่องจากการรักษาด้วยหมอเอียะจะใช้สมุนไพร และไม่ได้รอให้เกิดอาการก่อนแล้วจึงให้รักษา ซึ่งตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา เมื่อคนไข้ได้รับการรักษาด้วยสมุนไพรไปแล้ว ไม่มีคนไข้ที่เกิดอาการทางระบบประสาทหรือระบบเลือดและต้องได้รับเซรุ่มเลย อีกทั้งคนไข้ยังมีอาการดีขึ้นและสามารถกลับบ้านได้ ถือเป็นแนวทางที่ทางโรงพยาบาลนำมาเติมเต็มในระบบบริการสาธารณสุขให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เพราะก่อนหน้านี้การทำงานจะแยกส่วนกัน หมอพื้นบ้านก็รู้แต่มุมมองของหมอพื้นบ้าน แพทย์แผนปัจจุบันก็จะรู้แต่มุมมองของแพทย์แผนปัจจุบัน แต่เมื่อมาทำงานร่วมกัน ได้พูดคุยและร่วมดูแลคนไข้ก็ทำให้เข้าใจในหลักการมากขึ้น

นพ.อภิสรรค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการเรียนรู้ก่อเกิดเป็นการร่วมทำงานวิจัยในโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการดูแลสุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน ในประเด็นการรักษาผู้ป่วยที่ถูกงูพิษและสัตว์พิษกัด โดยใช้สมุนไพรโลดทะนงแดง โดยสำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก งานวิจัยนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2554 ซึ่งผลการรักษาออกมาดี คนไข้หายและไม่มีภาวะแทรกซ้อน และงานวิจัยชิ้นนี้ยังได้รับรางวัลในระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ต่อมาหลังจากปี พ.ศ. 2555 จึงได้เริ่มทำงานวิจัยชิ้นที่ 2 เนื่องจากมีมุมมองจากนักวิชาการบางท่านมองว่า งูที่กัดคนไข้นั้นเป็นงูไม่มีพิษหรือมีพิษน้อย คนไข้ถึงหายได้โดยที่ไม่ต้องฉีดเซรุ่ม จึงเป็นที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้ โดยเป็นการวิจัยโดยสำรวจทางระบาดวิทยาของคนไข้ที่ถูกงูพิษกัดตามแนวเทือกเขาพนมดงรัก ครอบคลุมจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ และอุบลราชธานี ว่ามีคนไข้ถูกงูพิษชนิดใดกัดบ้างและผลการรักษาเป็นอย่างไร เพื่อมาเทียบเคียงว่างูพิษของพนมดงรักไม่ใช่งูที่ไม่มีพิษ

ผลการวิจัยสรุปว่า ผลการรักษาโดยใช้ยาสมุนไพรมีอัตราการหายอยู่ที่ 97% อัตราการส่งต่ออยู่ที่ 3% แต่ถ้าเป็นคนไข้ที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยสมุนไพร ใช้เซรุ่มและยา อัตราการหายอยู่ที่ 87% อัตราการส่งต่ออยู่ที่ 11% และปฏิเสธการรักษา 2% ดังนั้น จึงบ่งบอกได้ว่าสมุนไพรตำรับนี้มีประโยชน์และสามารถรักษาพิษงูได้จริง โดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้นำเสนอที่กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา

“การทำงานร่วมกันให้ประสบความสำเร็จ อันดับแรกต้องสำรวจว่าในพื้นที่มีองค์ความรู้หมอพื้นบ้านอะไรบ้าง อันดับที่สองต้องเข้าใจวิธีคิด วิธีการ ในการใช้องค์ความรู้ของหมอพื้นบ้าน เนื่องจากหลายอย่างไม่สามารถตอบได้ด้วยวิทยาศาสตร์ แต่ตอบได้ด้วยประสบการณ์และเป้าหมาย อันดับที่สามต้องพิจารณาว่าองค์ความรู้ที่มีอยู่จะมาเติมเต็มในส่วนไหนของระบบ อันดับที่สี่มีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน จะได้ประโยชน์อะไรบ้าง และอันดับสุดท้ายคือ ต้องสร้างคุณค่าและการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด” นพ.อภิสรรค์ กล่าวทิ้งท้าย

 

escort bayan bayan escort anadolu yakası escort avrupa yakası escort ataköy escort bakırköy escort beylikdüzü escort kadıköy escort maltepe escort pendik escort ümraniye escort istanbul escort anadolu yakası escort avrupa yakası escort ataşehir escort ümraniye escort maltepe escort pendik escort ataköy escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort ankara escort etimesgut escort altındağ escort eryaman escort esat escort keçiören escort sincan escort mamak escort polatlı escort izmir escort urla escort alsancak escort bornova escort buca escort karşıyaka escort konak escort çeşme escort seferihisar escort bodrum escort milas escort gümbet escort adana escort adıyaman escort antalya escort gaziantep escort bursa escort gemlik escort mudanya escort çanakkale escort denizli escort sakarya escort samsun escort bafra escort çarşamba escort malatya escort arapgir escort pütürge escort muğla escort kırklareli escort izmit escort eskişehir escort gaziantep escort siirt escort zonguldak escort sivas escort tekirdağ escort yalova escort rize escort trabzon escort ordu escort artvin escort ağrı escort iskenderun escort çorlu escort hakkari escort bitlis escort manisa escort elazığ escort kahramanmaraş escort şanlıurfa escort kars escort hatay escort kastamonu escort edirne escort sinop escort <a data-cke-saved-href="http://www.turkescortbayan.com/escort/tokat-escort/" href="http://www.turkescortbayan.com/escort/tokat-escort/" title="tokat escort kıbrıs escort aydın escort şırnak escort kırşehir escort erzincan escort erzurum escort kocaeli escort batman escort giresun escort kütahya escort nevşehir escort niğde escort gümüşhane escort muş escort niğde escort tunceli escort bartın escort ardahan escort afyon escort otele gelen escort rus escort yabancı escort ucuz escort elit escort türbanlı escort yaşlı escort anal escort sınırsız escort seks hikaye