ฉบับ 542 ประจำเดือน มิถุนายน 2566
ฉบับ 300 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
ฉบับ 300 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

องค์การเภสัชกรรมจัดโครงการ GPO Healthy School 2023 ให้ความรู้เรื่องสุขภาวะที่ดีและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล แก่นักเรียนในโรงเรียนรอบพื้นที่องค์การฯ

องค์การเภสัชกรรมจัดโครงการ GPO Healthy School ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อเป็นการให้ความรู้เรื่องสุขภาวะที่ดีและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล อ่านเรื่องนี้

บาคาร่าThe 4th Conference in Circulatory Shock CHOC 2023: Al

  Beta Hotel .สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการ The 4th Conference in Circulatory Shock ภายใตหัวข้อ CHOC 2023: อ่านเรื่องนี้

งานประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา "New Frontier in Anesthesia for Better Care"

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา "New Frontier in Anesthesia for Better Care" ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม   2566 ณ อ่านเรื่องนี้

การประชุมวิชาการโรคไต เฉลิมพระเกียรติ 100 ปี วันประสูติ
สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย, กระทรวงสาธารณสุข, สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย, ชมรมโรคไตเด็ก-แห่งประเทศไทย, สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์, อ่านเรื่องนี้

“Rheumatology for the non-Rheumatologist” ครั้งที่ 21 

 

สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการระยะสั้น ภายใต้หัวข้อ “Rheumatology for the non-Rheumatologist” ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ.2566 รูปแบบ อ่านเรื่องนี้

สถาบันประสาทวิทยา ร่วมกับสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ “โครงการเพิ่มพูนความรู้เรื่องการรักษาภาวะสมองเสื่อมสำหรับแพทย์ครั้งที่ 3”

สถาบันประสาทวิทยา ร่วมกับสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ อ่านเรื่องนี้

 RAmathibodi Conference of Emergency Medicine (RACEM 2023

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง RAmathibodi Conference of Emergency Medicine (RACEM 2023): Emergency Medicine Diversity: Gathering all for อ่านเรื่องนี้