ฉบับ 547 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
ฉบับ 305 ประจำเดือน ธันวาคม 2566
ฉบับ 305 ประจำเดือน ธันวาคม 2566
The 6th Ramathibodi Pediatric Critical Care Medicine Review 2024 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงานประชุม The 6th Ramathibodi Pediatric Critical Care Medicine Review 2024 วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อ่านเรื่องนี้

 

avcılar otelSURGERY 101 WHAT INTERN NEED TO KNOW

 

กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2567 “  SURGERY 101 WHAT INTERN NEED TO KNOW ”  ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 25-วันศุกร์ที่ 26 อ่านเรื่องนี้

Advances in Rheumatology 2024: New Horizons and Breakthroughs

สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2567 ครั้งที่ 39 ภายใต้หัวข้อ “Advances in Rheumatology 2024: New Horizons and Breakthroughs” ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2567 ณ อ่านเรื่องนี้

Emergency in Pediatric Cardiology

สมาคมโรคหัวใจเด็ก (ประเทศไทย) จัดการอบรมระยะสั้น ประจำปี  พ.ศ. 2567 ภายใต้หัวข้อ “Emergency in Pediatric Cardiology” ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมชั้น 27 อ่านเรื่องนี้

การประชุมวิชาการประจำปี 2567 ศูนย์การแพทย์กาญจนาฯ ครั้งที่ 12

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 12 ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ “Team Work Makes Dream Work อ่านเรื่องนี้

การประชุมวิชาการสัญจร สมาคมโรคระบบทายใจฯ ครั้งที่ 12

สมาคมโรคระบบหายและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลสุโขทัย จัดงานประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “Pediatric Respiratory Tips: Empowering the local อ่านเรื่องนี้

โครงการอบรม Dashboard and Data Visualization Skills for Pharmacists รุ่นที่ 2 (Onsite)

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการอบรม Dashboard and Data Visualization Skills for Pharmacists (from Data to Precision Pharmacy) รุ่นที่ 2 (Onsite) ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม อ่านเรื่องนี้