การอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาล ในด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ครั้้งที่่ 2

การอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาล
ในด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ครั้งที่ 2

มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของบุุคลากรทางการแพทย์เป็นตัวชี้้วัดคุุณภาพของมาตรฐานสาธารณสุุขและ เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักที่สำคัญขององค์การอนามััยโลก(WHO) และรัฐบาลไทยที่จะนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุุขอย่างยั่่งยืนอย่างไรก็ตาม ยังพบว่าความรู้ความเข้าใจของบุุคลากร ผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์ในประเทศไทยเกี่่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงานของไทยยังมีไม่เพียงพอ ซึ่่งมีผลต่อความเสี่่ยงที่่บุุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความเจ็บป่วย ความ เครียดหรือการบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติงานนอกจากนี้้ขั้้นตอนและ การปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัยยังส่งผลต่อการเพิ่่มของต้นทุุนการให้บริการด้านสาธารณสุุขอีกด้้วย ซึ่่งความท้าทายหลักที่่พบในปัจจุุบันได้แก่ บุุคลากรทางการแพทย์์บางส่วนยังมีข้อจำกัดด้านความรู้ และทักษะในการใช้อุุปกรณ์เครื่่องมือทางการแพทย์ที่่ถููกต้อง ผู้บริหารโรงพยาบาลและบุุคลากรทางการแพทย์ยังได้รับการฝึกอบรม และข้อมููลที่่ถููกต้องเกี่่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการเพิ่่ม ประสิทธิภาพในการทำงานอย่างปลอดภัยไม่เพียงพอ และขาดระบบการติดตามผลที่แม่นยำที่จะนำไปสู่การพัฒนาหรือปรับปรุุง มาตรการเรื่่องความปลอดภัยให้แก่บุุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่